Cins: Legousia - Lequziya print

Əsasən, Aralıq dənizi ətrafı ölkələrində yayılan bir neçə növü var. Azərbaycanda 2 növə rast gəlinir. Birillik, alçaq otlardır. Kasacığı uzun, nazik, erkəkcikləri 5 ədəddir. Qutucuq dəliklər və xırda arakəsmələrdə açılır. Çiçəkləri xırda, göyümtül, bəzən ağımtıl yaxud çəhrayı rəngli olur.