Cins: Anogramma - Anoqramma print

Yarpaqları dimorf, 2-3 dəfə lələkvari, zərif və çılpaqdır. Soruslar örtüksüzdür, damar boyu yerləşir. Sporlar 3 şüalıdır, girdədir.