Növ: Vallisneria spiralis - Spiralşəkilli valisneriya print

Lənkəran və Kiçik Qafqazda durğun və sakit axan su hövzələrində yayılmışdır. Yarapaqları dar xətvaridir. Çiçəkləri bircinslidir, dişicik daşıyan çiçəyin saplağı daha uzundur. Azərbaycanda akvariumlarda bəzək bitkisi kimi becərilir. Vegetativ üsulla (kök bicləri ilə) asanlıqla çoxaldıla bilir.