Cins: Aphanopleura - Afanoplevrə print

Orta Asiya, Əfqanıstan və Qafqazda yayılan 4 növündən Azərbaycanda 2 növü var. Onlardan biri (kələkötürmeyvə afanoplevrə) Naxçıvandan təsvir olunub və Naxçıvanın düzən ərazilərində gipsli-gilli torpaqlarda rast gəlinir. Digər növü Zəngilandan məlumdur. Birillik, yarpaqları 2-3 qat lələkvari kəsilən, ləçəkləri ağ və ya çəhrayıdır. Meyvəsi ovalşəkilli, yağ kanalları birər olan bitkilərdir.