Cins: Ferulago - Ferulca print

Avroasiya, Aralıq dənizi vilayətlərində və Qafqazda yayılan 50 növündən Azərbaycanda 2 növü var. Onlardan biri (F.galbanifera) Şamaxıdan məlumdur, nadir bitki sayılır. Digər növü Kiçik Qafqaz və Naxçıvanda, orta dağ qurşağında, kolluqlar arasında yayılıb və Qarabağdan təsvir olunub. Çoxillik, bir neçə dəfə lələkvari xətvari hissələrə bölünür. Ləçəkləri sarımtıl, meyvəsi bel tərəfdən basıq bitkilərdir.