Cins: Pulsatilla - Güləbətin print

Şimal qurşaqda və Qafqazda 30 növü yayılmışdır. Azərbaycanda 3 növə rast gəlinir. Alp qurşağı bitkiləridir. Lakin, çox vaxt orta dağ qurşağınadək yayılırlar. Alp çəmənliklərində, əhənglə zəngin qayalarda, meşənin açıq yerlərində, kolluqlarda bitir. Böyük və Kiçik Qafqaz, Naxçıvan və Qarabağ bölgələrində rast gəlinir. Çiçəyin rəngi və digər əlamətləri növlərin təyinində istifadə olunur. Dekorativ bitkilərdir. Bəziləri zəhərlidir.