Fəsilə: Pteridaceae - Pterislər print

Yarpaqları monomorf və dimorf olub, spordaşıyan - fertil, sporsuz - steril, birillik və çoxillik bitkilərdir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.