Quba-Xaçmaz iqtisadi - coğrafi bölgəsi print

Respublika ərazisinin 8%-i tutan Quba - Xaçmaz iqtisadi - coğrafi rayonu Böyük Qafqazın şimal - şərq hissəsindədir. Şimal - qərbdən Rusiya Federasiyasımn Dağıstan Muxtar Respublikası, cənub - qərbdən Baş Qafqaz silsiləsi, şərqdən Xəzər dənizi ilə ohatələnir. Tərkibinə Siyəzən, Şabran, Xaçmaz, Quba və Qusar rayonlan daxildir Quba - Xaçmaz iqtisadi coğrafı bölgəsi dağlıq zona olduğundan zəngin ılora və faunası iiə fərqlənir. Bu rayonun Şahdağ və Babadağm əhatəsində olması mülayim iqlim lipinin Formalaşmasuıa, zəngin fJora və fauna üçün əlvcrişh şərait yaratmışdır.

Relyefi. Cənub və qərbdə dağlıq (Baş Qafqaz siİsiİəsinin şimal’şərq yamacı, Yan silsilənin cənub-şərq hissəsi və 5.), şinıaİ və şərqində düzənliklərdən (Qusar maili düzənliyi, Samur - Dəvəçi ovaiığj) ibarətdir. Dəniz sahilindəki əraziləri okcan səviyyəsindən 28 m-ə qədər aşağıdadır. Maksimal hündürlüyü 4466 m (Bazardüzü dağı) təşkil edir. Yura, Tabaşir, Paİeogen* Neogen və Antropogen çöküntüləri yayıİmışdır. Mineral bulaqlar və geoloji təbiəl abidələri ilə zəngindir (Qalaaltı mineral suyu, Beşbarmaq dağı, karst mağaralan və s.).

Çayları. Qusarçay, Qudyalçay, Qaraçay, Vəlvələ, Gilgilçay, Şabran, Dəvəçi, Taxlaçay. Qaradəhnə və s.- dir İki çaym - Qusarçay (106 km) və Qudyalçaym (lOI km) uzunluğu 100 km-don çoxdur. Ən böyük gölü Şabran rayonunun» Xozər sahiii ərazisindəki şirin sulu göl-bataqiıq olan Ağzıbirçala gölüdür (sahəsi 1.5 km“).

Torpaq örtüyü. Əsasən, allüvialçəmon, boz-qonur, qəhvəyi, dağ şa* balıdı, qəhvəyi və qonur dağ-meşə, çimii dağ-çəmən torpaqlan və onlann yarımtipləri yayıhnışdır.