Şəki-Zaqatala iqtisadi - coğrafi bölgəsi print

Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi bölgəsi şimaldan Dağıstan Respublikası, qərbdən Gürcüstan Respublikası (M azım çayı), şərqdən Girdmançay dərəsi, Cənubdan isə Qanıx - Əyriçay çökəkliyi ilə sərhədlənir. Ərazi təbii şəraitinə görə 3 yerə ayrılır: Böyük Qafqazın Cənub yamacı; Qanıx “ H əftəran vadisi; O rta K ür dağətoyi (Acınohur və Turud - S anc a düzənliyi. Şəkinin dağlıq hissəsi) ərazisi. Buraya Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala və Balakən inzibati rayonları daxildir. Ərazinin minimal yüksəkliyi 100 m, maksimal hündürlüyü 4466 m olan Bazardüzü dağıdır. Bazardüzü dağı iqtisadi - coğrafi rayonun və Azərbaycanın ən yüksək zirvəsi olmaqla bərabər həmçinin Rusiya Federasiyasının ən cənub nöqtəsi, Dağıstan Muxtar Respublikasının ən yüksək zirvəsidir.

İqlimi. ll orzindoki günəş parıltısm miqdarı 2200 - 2400 saatdır. Ən soyuq ayın orta temperaturu baxımından qışəın sərtliyi ərazi üçün yumşaq (0; -5® C), çox yumşaq (2.5 - 0® C ) və həddən çox yum şaq (5 - 2.5® C ) şəraitdə keç ir Isti dövrlərdəki (aprel - oktyabr) m üm kün buxarlanm a 400 • 1000 m m tənibindədir. lyun - scntyabr aylannda quraqlıq keçon günlərin sayı 5 - 2 5 gün və az, küləyin orta illik sürəti isə 2 m /san v ə a z olur. İqlim kontincntallığı zəif, m ülayim və o n a kontincntallıq intervalm da səciyyəlonir. İ1 ərzində şaxtasız dövrün davam iyyəti 150 - 250 gün və daha çox, havanm tcm peraturunun 0®C - dən aşağı olan günlərin sayı 20 - 150 olur. Q ar örtüyü olan günlərin sayı 20 - 120 gün otrafm da təroddüd edir. D əniz səviyyəsindon 500 - 700 m yüksokliklərə qədər saholərdə subtropik, yuxanlarda isə m ülayim , sərin v ə soyuq iqiim hakim dir. Düşən yağ m u la n n m iqdanna görə Lənkəran - A stara zonasm dan sonra ikinci yeri tutur. Ə razinin ən quraq yeri A cm ohur ətrafı (300 - 350 m m ), ən rütubətli yerlər (1000 - 1300 mm) orta və yüksək dağlıq ərazilərdir.