Lənkəran-Astara iqtisadi - coğrafi bölgəsi print

Respublikanın cənub-şərqində yerləşən, şimaldan X əzər dənizi, cənubdan İran Islam R espublikası iiə əhatələnən L ənkəran-A stara iqtisadicoğrafi rayonuna C əlilabad, M asallj, YardımİJ, A stara, Lənkəran və Lerik rayonlan daxil ediim işdir. Sahosi 5.3 m in km '-dir. Ə razidə 6 şəhər, 10 şəhər tipli qəsəbə m övcuddur. Səthi, əsasən, dağhq (Tahş dağiarı), şərqdə v ə şim al-şərqdə ovahqdır (Lənkəran ovahğı). L ənkəran ovahğm m səthi ham ar olub A ntropogen sistem inin qum lu-gilli, gillicəli-çaqU daşh doniz və allüvial-prolüvial çöküntülərindən təşkil olunm uşdur. O vaiığm iqHmi çox yerdə yayı quraq kcçən m ülayim isti, rütubətli subtropik tipli, torpaqları isə, əsasən, qleyli-podzollu san torpaqlardan ibarətdir, B uranm bitki örtüyü m eşənin yerində əm ələ gəlm iş kollu və seyrək m eşəli çəm ənlərdən və H irkan tipli m eşələrdən (dəm irağac, şabalıdyarpaq pah d , azat və s.) ibarətdir. D ağhq yeriərdə, əsasən, Paleogen, ovahqda isə A ntropogen çöküntüləri y ay ılm ışd ır Gil y ataqian və m ineral bulaqlaria zəngindir. Ç ox sıx çay şəbəkəsi sistem inə m aiikdir. Ə sas çay lan Lənkəran, Viləş, A stara və s. çaylardır. Lənkəran rayonu ərazisində X anbulançay su anban yaradılm ışdır. R ayonun üm um i ərazisi 5331 kv^ km -dir. O nun 30.2 % -ni m eşə və kolluqlar təşkil edir.

İqlim xüsusiyyətləri: İI ərzindəki günəş panltısm ın m iq d an 2000 - 2400 saatdır. Ə n soyuq aym orta tem - peraturu baxım m dan qışm sərtliyi ərazi üçün çox yum şaq v ə yum şaq şəraitdə keçir. İsti dövrlərdəki (apreloklyabr) m üm kün buxarlanm a 1000 m m tərtibindədir, İyun-sentyabr aylarm da quraqhq keçən günlərin sayı 5-10 gün ətrafm da tərəddüd edir. K üləyin orta illik sürəti 4 - 6 m /san v ə daha yüksək o!ur. Iqlim kontinentalhğı m ülayim ( 165-ə qədər əm salla) v ə orta (205-ə qədər əm salia) kontinentalhq intervahnda səciyyələnir. II ərzindo şaxtasız dövrün davam iyyoti 150 - 250 gün v ə daha çox, havanm tem peratu- .v runun O^C-dən aşağı olan günlərin sayı isə C əlilabad, M asalh və L ənkəranda 10 ' - 50 gün, A starada 1 0 -1 0 0 k* ' gün, L erik və Y ardım hda 20-100 gün təşkil edir. İl ərazində qar örtüyü olan günlərin sayı ərazi üçünlO - 120 gün oiaraq C əlilabad, M asalh v ə L ənkəranda 1 0 - 4 0 , A starada 1 0 - 8 0 , Y ardım h və Lerikdo isə 40 - 120 gün çəkir. 

T ahş florası ö z bitki örtüyünün zənginliyinə görə təkcə vətonim izdo deyil, bütün dünyada m əşhurdur. B urada dəm irağac, şabahdyarpaq pah d , azat, X əzər lələyi, Lənkəran (ipək) akasiyası, H irkan şüm şadı, H irkan ənciri, H irkan qovağı, H irkan bigəvəri və danaya kim i nadir - relikt ağac və k ollar b itir