Dağlıq Şirvan iqtisadi - coğrafi bölgəsi print

Böyük Qafqazın cənub yamacı zonası Girdimançay dərəsindən şərqə xeyli genişlənərək Şamaxı-Qobuslan sahəsini əmələ gətirir. Ərazinin qərb hissosindo Tabaşir, Paleogcn, Ncogen, şorq hissəsində isə Ncogenin qalm çökmə süxur komplekslori yayılmışdır, Şamaxı - Qobustan alçaqdağlığınm osas clementləri qorbdə (Girdmançaydan Mərozoyo qodor) gentş yayialar (Gürcüvan, Şamaxı, Mərəzə yaylalan) və alçaq tirələrdir. Şamaxı yayiasmdan şimalda geniş vo terraslı çay dorələri ilə kəsilmiş Qızmeydan yaylası (1000 - 1400 m) ycrləşir. Şərqdo Qobustan tiroloridir (Qayıblar, Şayıblar, Atyoi, Böyük Siyoki, Bayanata və s.). Burada dairəvi formalı platolar (Kiçeli, Donuzluq, Böyükdaş və s.)» çökəkliklər (Ceyrankeçməz, Pirsaat, Qaraibad vo s.) və çoxsaylı palçıq vulkan dağlan yerləşir. Şamaxı yaylass qərbdə Girdimandan şorqdo Gicoki yaylasma qodər uzanır. Şimalda Meysəri tirosi, Sündü - Qurbançj yaylası ilo, cənubda isə Ləngəbiz tirosi ilə əhaıolənir. Bu ərazidə palçıq vulkanlan ge* niş yayılmışdır. Düzənliklor geniş ərazi tutur. Dağotəyi və orta dağlıq qurşaq, əsason, İsmayıllı rayonunun çox hissəsini, Ağsu vo Şamaxı rayonlannı və Qobusıan rayonunun osas şİmal və şimal - qorb zonalanm ohaıo edir. Yüksək dağlıq qurşaq rayonda^ osason, İsmayılh rayonunun şimal hissələrini tutur. Rayonun on yüksək zirvosi hündüriüyü 3629 m olan Babadağdm Rayon mineral sularla zongindir. Bunlardan Zorgoran. Çağan, Qoleybuğun, Çuxuryurd sutan daha məşhurdur

İqlim və aqroiqlim ehtiyatları. Rayon ərazisində yanmsəhra və quru çöl iqlimi (Qobustan), yayı quraq keçon mülayim isti iqlim (Gürcüvan “ Şamaxı - Mərəzə yaylası), qışı quraq keçon mülayim isti iqlim (Böyük Qafqaz dağlannm şimal-şərq yamaclannda yüksəkliyi 1000*1200 m qədər olan sahələr)> yağıntılan bütün fosillor üzro bərabər paylanan mülayim isti iqlim (Ismayıllı rayonunun şiraal və Şamaxı rayonunun şimal qərbi), dağ tundra iqlimi (yüksəkliyi 3000 m-dən artıq olan Babadağ zirvəsi zonasında) mövcuddur.