Fəsilə: Taxaceae - Qaraçöhrələr print

Əsasən, şimal qurşaqda 5 cinsi məlumdur. Azərbaycanda 1 cinsə (Taxus) rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.