Fəsilə: Alismataceae - Süsənbərçiçəklilər print

Dünyanın əksər rayonlarında yayılan 13 cins üzrə 100-dən çox növü vardır. Fəsilənin nümayəndələri əsasən su-bataqlıq bitkiləridir. Azərbaycanda çiçəklərinin bir və ya ikicinsli olması, eləcə də meyvələrinin morfoloji xüsusiyyətlərinə görə fərqlənən 3 cinsi vardır.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.