Növ: Allochrusa versicolor - Müxtəlifrəngli alloxruza print

Allochrusa versicolormüxtəlifrəng alloxruza Naxçıvan ətrafından təsvir olunub. Quraq, daşlı, çınqıllı yerlərdə (aşağı və orta dağ qurşağında) yayılmışdır.