Növ: Moenhringia trinervia print

Meşə və kolluqlarda, çay kənarlarında, rütubətli yerlərdə yuxarı dağ qurşağınadək Kiçik və Böyük Qafqaz, eləcə də Talış regionlarında yayılmışdır.