Fəsilə: Calycanthaceae - Kalikantkimilər print

Fəsilənin Amerika və Yaponiyada 2 cinsi var. Azərbaycanda dekorativ bitki kimi 1 cinsinin növü becərilir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.