Fəsilə: Nymphaeaceae - Suzanbağıkimilər print

Fəsilə 5 cinsə aid 100-dən çox növü əhatə edir. Fəsilənin nümayəndələri şirin su hövzələrində yayılmışdır. Yarpaqları su içərisində və ya su üzərində üzür yaxud su səthindən üstə qalır.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.