Fəsilə: Berberidaceae - Zirinckimilər print

Əksərən Şimal yarımkürəsinin mülayim və subtropik iqlimli ölkələrində yayılan 14 cins üzrə 650-dən çox növü var. Təkcə  Zirinc cinsi 500-dən çox növə malikdir. Fəsilə daxilində həm ağac, həm də çoxillik ot növləri vardır. Fəsiləyə daxil olan növlərin səciyyəvi əlamətlərindən biri də onların gövdələrində müxtəlif alkoloidlərin, xüsusən berberinin olmasıdır. 1 cinsə isə mədəni halda rast gəlinir (Mahonia).

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.