Fəsilə: Aizoaceae - Ayzonkimilər print

Əksərən Cənubi Afrika regionunda yayılan 18 cins və 600-dən çox növündən Azərbaycanda 1 cinsə aid 1 növünə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.