Fəsilə: Plumbaginaceae - Qurşunçiçəklilər print

Əsasən, Aralıq dənizi və İran-Turan vilayətində yayılan 22 cins üzrə 600-dən çox növü var. Fəsilə daxilində cinslər bir-birindən yarpaqların, tacın və dişiciyin ağızcığının əlamətləri ilə fərqlənirlər. Qurşunçiçəklilər arasında aşı maddəli, boyaq və dekorativ əhəmiyyətli bitkilər vardır.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.