Fəsilə: Frankeniaceae - Sayqaçotuçiçəklilər print

Antraktidadan başqa dünyanın əksər ölkələrində, subtropik və isti, quraq iqlimli ərazilərdə, dəniz sahillərində 4 cinsə aid 90-dan çox növü yayılmışdır. Azərbaycanda 1 cins üzrə 2 növü vardır. Əksər növləri bir və çoxillik ot bitkiləridir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.