Fəsilə: Datiscaceae - Dəliçətənəkimilər print

Avroasiyada və Şimali Amerikada 3 cinsi var. Azərbaycanda 1 cinsin növlərinə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.