Fəsilə: Resedaceae - Rezedakimilər print

Avroasiya, Afrika və Amerikada 6 cins üzrə 75 növü yayılmışdır. Azərbaycanda 1 cinsin nümayəndələrinə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.