Fəsilə: Saxifragaceae - Daşdələnkimilər print

Dünyada geniş yayılan 30 cins üzrə 600-dən çox növü var. Azərbaycanda 2 cins üzrə 15 növü məlumdur.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.