Fəsilə: Cannabaceae - Kənafkimilər print

Mülayim qurşaqda yayılan 2 cinsə aid 3-4 növü vardır. Azərbaycanda 2 cinsə aid 3 növünə rast gəlinir. Bircinsli, ikievli, bir və çoxillik bitkilərdir. Xamırmaya (Humulus) cinsinin növlərində gövdə sarmaşan, kənaf cinsinin növlərində isə düz qalxandır.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.