Fəsilə: Punicaceae - Narkimilər print

Fəsilənin 1 cins üzrə 2 növü var. Onlardan biri Sokorta adasından məlum olan endem Punica protopunica növüdür. Digər növ daha geniş yayılıb. Adi nar adlanan bu növün arealı daha genişdir. Çiçəkləri ikicinsli, əlvan ləçəklidir. Ağac və ya kol bitkiləridir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.