Fəsilə: Staphyleaceae - Stafulakimilər print

Avroasiyanın əsasən, tropik vilayətlərində yayılan 5 cinsi var. Qafqaz və Azərbaycanda 1 cinsin növləri məlumdur.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.