Fəsilə: Hippocastanaceae - Atşabalıdıkimilər print

Fəsiləyə daxil edilən 3 cinsin 1-i Azərbaycanda becərilir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.