Fəsilə: Simaroubaceae - Aylantkimilər print

Tropik və subtropik ölkələrdə yayılan 22 cins üzrə 170-200 növü əhatə edir. Azərbaycanda 1 cini var. 

  • Cins: Ailanthus - Aylant və ya Çin göyrüşü

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.