Fəsilə: Zygophyllaceae - Həlməlikimilər print

Əsasən, tropik və subtropik vilayətlərdə, həmçinin mülayim-isti, xüsusən arid iqlimli ölkələrdə yayılan 22 cins üzrə 220 növü əhatə edir. Azərbaycanda 2 cinsin növlərinə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.