Fəsilə: Viscaceae - Bağamburckimilər print

Geniş areala malikdir. Əsasən, tropik və subtropik ölkələrdə yayılan 8 cins üzrə 450 növü məlumdur. Hazırda fəsiləyə 2 cins üzrə 2 növ daxildir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.