Fəsilə: Dipsacaceae - Fırçaotukimilər print

Aralıq dənizi və Qərbi Avropa ölkələrində 4 növü yayılmışdır. Azərbaycanda 1 növə rast gəlinir. Yeraltı kökyumrularına malik çoxillik sarmaşan bitkidir. Bircinsli, ikievli bitkidir. Yarpaqları ürəkşəkilli, çiçəkyanlığı sarımtıl, meyvələri şarşəkilli, qırmızıdır. Talışda, Kiçik və Böyük Qafqazda yuxarı dağ qurşağınadək meşələrdə, meşənin açıq yerlərində rast gəlinir. Dərman bitkisidir. Meyvələri zəhərlidir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.