Fəsilə: Lobeliaceae - Firəngotukimilər print

Dünyanın əsasən, tropik və subtropik ölkələrində yayılan 29 cins üzrə 1100-dən çox növü var. Azərbaycanda kulturada 1 cinsin növü məlumdur.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.