Fəsilə: Menyanthaceae - Suyoncasıkimilər print

Fəsiləyə 5 cins daxil edilir. Azərbaycanda 2 cinsin növləri yayılıb.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.