Fəsilə: Martyniaceae - Martiniakimilər print

Amerikanın tropik və subtropik vilayətlərində və adventiv halda Afrikada yayılan 3-4 cins üzrə 16 növü var. Azərbaycanda kulturada və adventiv halda 1 cinsin 1 növü qeyd olunur.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.