Fəsilə: Verbenaceae - Minaçiçəyikimilər print

Hər iki yarımkürənin tropik və subtropik ölkələrində, az sayda mülayim qurşaqda yayılan 100 cinsə aid 3000-dən çox növü var. Bir və çoxillik ot və kol bitkiləridir. Azərbaycanda 3 cinsin növlərinə rast gəlinir. Onlardan 1-i kulturadadır. 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.