Fəsilə: Callitrichaceae - Suulduzukimilər print

Monotip fəsilədir. Dünyada fəsilənin 1 cins üzrə 20-25 növü yayılmışdır. Kosmopolit areala malik su-bataqlıq bitkiləridir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.