Fəsilə: Hippuridaceae - Suşamcığıkimilər print

Avroasiya, Avstraliya və Şimali Amerikada yayılan 1 cins üzrə 2-3 növü var. Su bitkiləridir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.