Növ: Cymbocarpum anethoides print

Bu növə Kür düzü, Bozqır yayla, Kiçik Qafqaz, Naxçıvan və Talışda rast gəlinir. Əvvəllər bu cinsin Şimali İranda təsvir olunan və qırmızı rəngli meyvələri ilə fərqlənən populyasiyası müstəqil növ kimi qəbul edilir. Bir və ikiillik bitkidir. Yarpaqları 2-3 qat lələkvari, xətvari hissələrə bölünür. Sarğı yarpaqları yoxdur, ləçəkləri ağ və ya qırmızımtıldır. Meyvəsi ellipsşəkilli bitkilərdir.