Aləm: Bacteria - Bakteriyalar print

Bakteriyalar formasına görə dörd qrupa bölünür: kürəvari bakteriyalar və ya koklar; çubuqvari bakteriyalar və ya basillər; saplar əmələ gətirən sapvari bakteriyalar; buruq formalı bakteriyalar.