Aləm: Prokariot yosunlar print

Bu aləm şərti olaraq 2 şöbəyə bölünür: 1. Göy-yaşıl yosunlar və ya sianeyalar (Cyanobionta). Onlara sianobakteriyalar da deyilir; 2. Proxlorofit yosunlar və ya proxlorofitlər (Prochlorophyta).

  • Şöbə: Cyanobionta - Göy-yaşıl yosunlar və ya Sianeyalar
  • Şöbə: Prochlorophyta - Proxlorofit yosunlar və ya Proxlorofitlər