Cins: Aquilegia - Akvilegiya print

Mülayim qurşaqda 55 növü yayılmışdır. Azərbaycanda 1 növü vardır. Bu növ Böyük və Kiçik Qafqaz regionlarında, subalp və alp qurşaqda kolluqlarda, çəmənlərdə və meşənin açıq yerlərində yayılmışdır. Zəhərlidir. Dekorativ bitkidir.