Növ: Macrocephalum tetramerum print

Bu növ Bakı ətrafından təsvir olunmuşdur. Abşeron, Kür-Araz ovalığı, Kür düzənliyi və Naxçıvan düzənliyində yayılmışdır. Aran və aşağı dağ qurşağının quraq, gilli və daşlı yamaclarında təsadüf edilir.