Növ: Conium maculatum print

Bu növ Böyük və Kiçik Qafqaz, Naxçıvan və Talışda, orta dağ qurşağınadək, kolluqlarda və alaq bitkiləri arasında yayılıb. İkiillik, yarpaqları 2-3 qat lələkvarı, çətiri 12-20 şüalıdır. Çiçəkləri ağ, meyvəsi oval, şarşəkilli bitkilərdir.