Tip: Ctenophora print

Bu tipin nümayəndələri geniş yayılmış dəniz canlılarıdır. Əsas fərqləndirici xüsisuyyətləri kirpikciklərdən ibarət “daraqlar”dır. Onlar kirpikciklərlə hərəkət edən ən iri heyvanlardır. Daraqlıların ölçüləri bir neçə mm-dən 1.5 m-ə qədər dəyişir. Onların bədəni dalayıcılar kimi jeleyəbənzər kütlə ilə dolu olur.

Bütün daraqlılar yırtıcıdır. Onların əsas rasionu mikroskobik sürfələr və fırlanqıclardan tutmuş kiçik xərçəngkimilərə qədər müxtəlif dəniz canlılarıdır.

Hal-hazırda 150-ə qədər daraqlı növü təsvir edilmişdir. Daraqlıların ən geniş yaılmış nümayəndələri sidippidlərdir (Cydippida). Onlar yumurtavari bədənə və uzun qısqaclara malikdirlər. Qısqaclar tentillərlə əhatə olunmuşdur.

Bu tipin əksər nümayəndələri hermafroditdir. Sürfələr plankton formaya malik olur. İki sinfə bölünür: Çıxıntılılar (Tentaculata) və Nuda.

Çıxıntılılar (Tentaculata) sinifi oturaq həyat tərzi sürən, bədəni aydın olmayan buğumlu və 3 seqmentdən təşkil olunmuş canlılardır. Birinci seqmentdə ağızönü pər, ikinci buğumda isə ağız dəliyi, üçüncü seqmentdə gövdə yerləşir. Ağız hissə kirpikvarı çıxıntılarla əhatə olunub.