Fəsilə: Sinopteridaceae - Sinopteridilər print

Dünyada geniş yayılan 15 cinsi vardır. Azərbaycanda 2 cinsi məlumdur.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.