Fəsilə: Adiantaceae - Adiantkimilər print

Tropik ölkələrdə fəsilənin 300-ə qədər növü yayılmışdır. Azərbaycanda 1 cins üzrə 1 növü var.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.