Fəsilə: Salvinaceae - Salviniyalar print

Müxtəlif sporlu bitkilərdir. Sporangilər böyüklük etibarilə fərqlənir. Onların bir qismi kiçikdir (mikrosporangi), başqaları iridir (makrosporangi). Sporangilər dəstələrlə xüsusi örtüklə əhatə olunmuş sporokarpilərin içərisində yerləşir. Qafqaz və Azərbaycanda 1 cinsi var.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.