Fəsilə: Marsileaceae - Marsiliyalar print

Dünyada rast gəlinən 3 cinsdən Qafqaz və Azərbaycanda 1 cinsin növləri yayılmışdır. Yarpaqları nazik və uzun saplaqcıq üzərindədir. Sporokarpilər oval yaxud şarşəkillidir, yarpağın saplağının qaidəsində yerləşir. Sporları iri (makro) və xırda (mikro) olmaqla 2 cürdür, 3 şüalıdır, hametofit reduksiyaya uğrayıb.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.