Fəsilə: Dennstaedtiaceae - Vel qıjıları print

Yarpaqları monomorfdur. Soruslar yarpaq hissəciklərinin kənarlarında yerləşir. İnduzium rudiment haldadır. Sporları 3 şüalıdır. Fəsilənin 6 cinsindən Qafqaz və Azərbaycanda 1 cinsi var.

    İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

    1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.